Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU MAT KOMP

 

1. Postanowienia ogólne i definicje

 1. Właścicielem serwisu komputerowego oraz strony mat-komp.pl jest MatKomp, Atlantis Websites Klaudia Wojewoda z siedzibą w Bochni przy ulicy Sądecka 10
  NIP: 8681989328 REGON: 524940921 dalej zwanym: „MatKomp” lub „Serwisem”
 2. Niniejszy regulamin Serwisu mat-komp.pl (dalej jako: „Regulamin”) dotyczy warunków oraz zasad wykonywania usług serwisowych i informatycznych przez MatKomp. Podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i prawne zlecające wykonanie usługi serwisowej bądź informatycznej dalej zwane będą Klientami.
 3. Złożenie zlecenia naprawy oznacza zawarcie Umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy Regulamin a Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści przed zawarciem Umowy serwisowej.
 4. Regulamin jest dostępny w formie cyfrowej pod adresem: mat-komp.pl/regulamin/ oraz w formie papierowej w miejscu wykonywania działalności przez MatKomp.
 5. Korzystanie z serwisu mat-komp.pl może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.

2. Umowa serwisowa

 1. Umowa serwisowa – umowa pomiędzy Serwisem a Klientem, która zostaje zawarta poprzez akceptację przez Klienta warunków umowy znajdujących się w dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy” oraz w Regulaminie poprzez złożenie podpisu na dokumencie lub oświadczenie woli złożone przez Klienta w formie e-mail w przypadku zawierania umowy poza miejscem prowadzenia działalności przez Serwis (np. odbiór sprzętu od klienta).
 2. Klient zlecając MatKomp wykonanie usługi zobowiązany jest do podania podstawowych danych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) niezbędnych do jego identyfikacji, sprawnego nawiązania kontaktu i informowania w sprawie realizowanej usługi. MatKomp informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługują wszystkie prawa wskazane w Polityce Prywatności MatKomp związane z ochroną danych osobowych.
 3. Odmowa podania podstawowych danych kontaktowych może być podstawą do odmowy przyjęcia sprzętu do serwisu lub odmowy wykonania usługi.
 4. MatKomp nie weryfikuje prawa własności Klienta do powierzanego mienia. Klient przekazujący sprzęt do naprawy deklaruje, że posiada prawo jego rozporządzaniem jako właściciel lub dysponent (np. pośrednik lub upoważniony pracownik) i jest osobą uprawnioną do podejmowania decyzji i ustaleń w kwestii zakresu, kosztów i terminu realizacji usługi.
 5. Klient oddając sprzęt do naprawy otrzymuje „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy” zawierający dane identyfikacyjne Klienta i urządzenia (np. marka, typ, numer seryjny, opis zawartości), opis usterki lub zakres usługi oraz unikalny numer naprawy.
 6. MatKomp nie odpowiada za urządzenia i akcesoria pozostawione przy sprzęcie, a nie ujęte w „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy”. Klient powinien zgłosić brak wykazanego urządzenia lub akcesorium na dokumencie „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy”.
 7. „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy” jest dokumentem niezbędnym i wymaganym przy odbiorze sprzętu z naprawy. W przypadku jego braku (np. zagubienie, zniszczenie) ciężar udowodnienia prawa do konkretnego egzemplarza sprzętu spoczywa na Kliencie.

3. Diagnostyka

 1. Diagnostyka sprzętu przeprowadzana jest w celu wykrycia przyczyn niesprawności (również tych nie zgłoszonych przez Klienta, ale stwierdzonych w MatKomp), wyceny kosztów i określenia terminu wykonania naprawy oraz ustalenia okresu gwarancji. Diagnoza obejmuje weryfikację urządzenia podczas której może dojść do fizycznej ingerencji w płytę jeżeli zachodzi taka konieczność.
 2. Usługa diagnostyki jest bezpłatna w przypadku realizacji naprawy w serwisie MatKomp.
 3. W przypadku rezygnacji przez Klienta z wykonania usługi po uzgodnieniu i zaakceptowaniu ostatecznej ceny MatKomp może domagać się od Klienta pokrycia kosztów zamówionych i zużytych części oraz czynności serwisowych, uzależniając od tego wydanie sprzętu.
 4. Diagnoza wstępna w przypadku rezygnacji – 0 zł
 5. Diagnoza rozszerzona w przypadku rezygnacji – 120 zł
 6. W przypadku sprzętów, które posiadają ślady korozji lub zachodzi prawdopodobieństwo występowania korozji, konieczne jest wykonanie czyszczenia płyt elektronicznych w celu usunięcia śladów korozji. Usługa czyszczenia obejmuje również usługę diagnostyki wraz ze wszelkimi jej następstwami. Usługa czyszczenia jest kosztem stałym i jest płata bez względu na dalsze czynności przeprowadzone w serwisie.

4. Dane na nośnikach Klienta

 1. Klient przekazując Serwisowi nośniki danych (również te zamontowane w sprzęcie) oświadcza, że jest właścicielem lub posiada prawo do tych danych i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje wynikające z naruszenia przepisów w przypadku ujawnienia w nich treści prawnie zabronionych lub naruszających licencje albo prawa osób lub firm trzecich.
 2. Klient jest zobowiązany do usunięcia z nośnika danych przekazywanego do MatKomp wszelkich danych osobowych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli Klient nie usunął tych danych przed przekazaniem sprzętu do naprawy jest zobowiązany poinformować o tym Serwis i zawrzeć z Serwisem umowę o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych. Za skutki braku zawarcia takiej umowy lub nieusunięcie danych z nośnika – Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Serwis dołoży wszelkiej staranności działając zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz przepisami prawa, dysponując odpowiednimi środkami technicznymi, aby zapewnić ochronę powierzonych danych i ich zabezpieczenie przed kopiowaniem oraz dostępem osób trzecich.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Klient powinien wykonać kopię zapasową. Niektóre czynności serwisowe mogą prowadzić do konieczności usunięcia danych z nośnika.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, integralność i responsywność danych i aplikacji na nośnikach Klienta oraz za następstwa wynikające z utraty tych danych, a w szczególności w przypadku ujawnienia uszkodzeń lub wad ukrytych nośnika bądź obecności złośliwego oprogramowania (wirusy itp.).
 6. Wykonanie usługi instalacji oprogramowania wymaga dostarczenia przez Klienta niezbędnych, aktywnych licencji (nie dotyczy programów rozpowszechnianych na licencji GNU GPL, BSD lub Freeware). W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) Serwis może wnioskować o udostępnienie haseł użytkownika z uprawnieniami administratora.

5. Czas naprawy

 1. Usterki powierzonego sprzętu usuwane są w okresie od 2 do 14 dni roboczych.
 2. Czas naprawy sprzętu może się wydłużyć w przypadku zmiennej dostępności części zamiennych.
 3. Czas naprawy może ulec wydłużeniu w wyniku wykrycia przez serwis zatajonych informacji o zalaniu, ingerencji osób postronnych lub innych przyczyn komplikujących naprawę.
 4. Czas naprawy ulega wydłużeniu o czas oczekiwania na akceptację Klienta, czas oczekiwania na dokonanie zapłaty za usługę.

6. Koszty usługi

 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się: koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych, koszty zamówionych przez Klienta usług dodatkowych, ewentualny koszt związany z doręczeniem sprzętu do Klienta.
 2. Przewidywany koszt usługi serwisowej jest podawany Klientowi w wyniku diagnozy urządzenia. Jeżeli w trakcie naprawy okaże się, że koszty przekraczają przewidywany koszt usługi Serwis skontaktuje się z Klientem celem uzyskania akceptacji podwyższonych kosztów.  Jeżeli Klient nie zaakceptuje podwyższonego kosztu naprawa nie jest dokonywana a urządzenie zwracane Klientowi po uregulowaniu dotychczas poniesionych kosztów.

7. Odbiór sprzętu

 1. Po zakończeniu naprawy lub odstąpieniu od jej wykonania MatKomp informuje Klienta o gotowości sprzętu do odbioru, a data skutecznego powiadomienia odnotowywana jest w Karcie naprawy. Za skuteczne powiadomienie przyjmuje się przekazanie Klientowi ww. informacji w sposób przez niego wskazany, tj. drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. Klient obowiązany jest do odebrania sprzętu z MatKomp w terminie 14 dni od daty przekazania powyższej informacji. W przypadku nieodebrania urządzenia we wskazanym terminie MatKomp zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów magazynowania w kwocie 3 zł za każdy rozpoczęty dzień przechowywania sprzętu ponad wskazany termin i uzależnia jego wydanie od wcześniejszego uiszczenia opłaty za magazynowanie.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować MatKomp o zmianie danych kontaktowych, ponieważ niezawiniony przez MatKomp brak możliwości nawiązania kontaktu przez 14 dni rozpoczyna okres naliczania opłaty za magazynowanie.
 3. W przypadku wykonywania naprawy płatnej wymienione części będą zwracane Klientowi wyłącznie na jego żądanie złożone pisemne przy przyjęciu sprzętu do naprawy. Przy braku takiego żądania wymienione części będą przekazywane przez MatKomp do recyclingu/utylizacji.
 4. Do skutecznego odebrania sprzętu niezbędne jest doręczenie „Potwierdzenie przyjęcia sprzętu do naprawy” zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu.
 5. Potwierdzeniem wykonania naprawy i odebrania sprzętu z naprawy jest Potwierdzenie wydania sprzętu z serwisu, która jest każdorazowo wydawana przez Serwis przy odebraniu sprzętu przez Klienta.
 6. Potwierdzenie wydania sprzętu z serwisu zawiera również postanowienia dotyczące gwarancji udzielanej przez Serwis.

8. Ryzyka związane z naprawą

 1. Przeprowadzenie diagnostyki, naprawy lub modernizacji sprzętu może wymagać jego rozmontowania i usunięcia plomb gwarancyjnych, a to może prowadzić do utraty gwarancji producenta lub udzielonej przez inny podmiot (np. poprzedni serwis). Powyższe nie dotyczy obsługi oprogramowania. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych – jest obowiązany zgłosić to przed zleceniem naprawy. Brak zastrzeżenia ze strony klienta nie może być podstawą do późniejszej reklamacji zerwania plomb gwarancyjnych i utraty gwarancji. Brak zgody na usunięcie plomb gwarancyjnych może być podstawą do odmowy wykonania usługi.
 2. W przypadku zlecenia obsługi systemu operacyjnego Windows (naprawa, instalowanie, odinstalowanie oprogramowania) zdarza się, że po dokonaniu naprawy Klient powoduje przywrócenie systemu do poprzedniej (wadliwej) konfiguracji. W takim przypadku Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Ewentualną wadę należy zgłosić przez przywróceniem systemu do poprzedniej konfiguracji lub do dostawcy oprogramowania.
 3. W przypadku demontażu urządzenia, może dojść do naruszenia konstrukcji mocowań lub elementów obudowy. Większe ryzyko wystąpienia takiego zjawiska może nastąpić w przypadkach kiedy sprzęt był już wcześniej demontowany.
 4. Sprzęt dostarczany do serwisu w przypadku konieczności wykonania naprawy jest poddawany demontażowi obudowy, podczas której może dojść do pojawienia się widocznych śladów użytkowania.
 5. Sprzęt, który nie został skutecznie naprawiony może wykazywać objawy inne niż przy przyjęciu do serwisu zależnie od zastosowanych metod diagnostycznych i wykonanych czynności serwisowych.
 6. Klient akceptuje ryzyko, że podczas czynności wykonywanych w trakcie prac serwisowych może dojść do trwałego uszkodzenia płyty głównej.

9. Gwarancja i reklamacja

 1. Na wykonane usługi naprawy lub modernizacji sprzętu MatKomp udziela określonej gwarancji zawartej w dokumencie „Potwierdzenie wydania sprzętu z serwisu” na wymienione podczas naprawy podzespoły oraz ich właściwy montaż w urządzeniu. Termin biegu gwarancji liczony jest od dnia odebrania sprzętu z naprawy.
 2. Gwarancja nie dotyczy czynności konserwacyjnych sprzętu opisanych w instrukcji obsługi lub instrukcji użytkowania. Czynności te należą do obowiązków użytkownika i mogą zostać wykonane przez MatKomp dodatkowo, na koszt Klienta.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi użytkowania sprzętu.
 4. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń powstałych w wyniku niezachowania przez Klienta należytej staranności – w szczególności uszkodzeń mechanicznych, zalania cieczami, oddziaływania par i substancji lotnych, przegrzania oraz działania siły wyższej.
 5. Koszt i ryzyko dostarczenia sprzętu do serwisu w przypadku naprawy gwarancyjnej ponosi Klient.
 6. Po skutecznie wykonanej naprawie serwis umieszcza plomby gwarancyjne na naprawionym urządzeniu.
 7. Warunkiem wykonania bezpłatnej naprawy gwarancyjnej jest zachowanie plomb gwarancyjnych.
 8. MatKomp zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad sprzętu ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia z zastrzeżeniem okresów wydłużających naprawę wymienionych w §5.
 9. Reklamacje wykonanej usługi można zgłaszać pisemnie na adres: ul. gen. Władysława Andersa, nr 21B, 00­159 Warszawa lub za pomocą poczty e-mail na adres: serwis@mat-komp.pl.
 10. Korzystając z reklamacji Klient może żądać odstąpienia od umowy przed terminem realizacji usługi lub obniżenia ceny w trakcie lub po realizacji usługi.
 11. Serwis rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia przez Klienta
 12. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, telefonicznie bądź na adres korespondencyjny.
 13. W przypadku wystawienia faktury za naprawę, potwierdzenie wydania sprzętu z serwisu nadal jest jedynym dokumentem potwierdzającym udzieloną gwarancję.

10. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich oraz z zachowaniem warunków organizacyjnych i technicznych dostosowanych do sposobu zbierania i ochrony zebranych danych osobowych.
 2. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dodatkowe uprawnienia Klienta związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, przekazywaniem, usuwaniem danych osobowych przekazanych MatKomp znajdują się w treści “Polityki prywatności”, którą można znaleźć pod tym linkiem “Polityka prywatności”.
 3. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych – obowiązek informacyjny – wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)  zostały zawarte w “Polityce prywatności”/

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez MatKomp będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
1.2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a przedsiębiorcą;
1.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Adres e-mail Serwisu do kontaktu z Klientami to: serwis@mat-komp.pl

12. Postanowienia końcowe

 1. Klient zlecając wykonanie usługi MatKomp oświadcza, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Inne postanowienia stron wykraczające poza treść Regulaminu wymagają formy pisemnej.
 3. We wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajduje Kodeks cywilny.
Cześć, jak możemy Ci pomóc?